Projekty EU

 
Název projektu: Vzdělávání v Motomaxu
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013464
Doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 31. prosince 2021
Naše společnost se zapojila do výzvy č. 097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a pracovních kompetencí zaměstnanců společnosti Motomax. Neustálé vzdělávání zaměstnanců chápeme jako neustálý proces ke zvyšování konkurenceschopnosti naší firmy.
Obsahem projektu je vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností.
Celkovým výstupem projektu je proškolení 12 zaměstnanců (s ohledem na možná rizika jejich neúčasti na školení).
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Více informací lze nalézt na internetových stránkách řídícího orgánu www.esfcr.cz.

 


  

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy společnosti MOTOMAX parc.č. st 3669, k.ú. Hodonín
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012028
Číslo výzvy: 01_16_061
Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba realizace projektu: říjen 2017 – říjen 2020 (36 měsíců)

Předmětem projektu je samostatná budova sloužící aktuálně jako skladovací objekt se zázemím a autodílnou. Budova je součástí areálu budov v majetku žadatele. Areál byl zakoupen jako nevyužívaný a zchátralý, a je postupně rekonstruován. Součástí tohoto procesu je také předmětný projekt, na základě kterého dojde k úsporám energií, snížení CO2, a snížení emisí znečišťujících částic. Budou provedena opatření: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy, řešení výplní otvorů a vytápění.

Realizací projektu budou podpořeny stávající aktivity firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací je uvedeno zde: http://www.agentura-api.org/.